Jag vill anmäla mitt intresse för lägenhet

Intresseanmälan
Intresserad?

 

 

BO I BOSTADSRÄTT

 

Att köpa en bostadsrätt innebär att man köper en andel i en bostadsrättsförening och därmed får rätt att nyttja en viss lägenhet. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar tillsammans hela fastigheten. Det vill säga bostäderna, alla gemensamma utrymmen och parkeringsytor. Bostadsrättsföreningar lyder under en särskild lag: Bostadsrättslagen.

 

Övriga villkor
Övriga villkor framgår av upplåtelseavtalet och av andra handlingar, såsom bostadsrättsföreningens stadgar. Stadgarna får du i samband med tecknandet av upplåtelseavtalet.

Bo i bostadsrätt
Att köpa en bostadsrätt innebär att man köper en andel i en bostadsrättsföreningoch därmed får rätt att nyttja en viss lägen-het. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar tillsammans hela fastigheten. Det vill säga bostäderna, alla gemensamma utrymmen och parkeringsytor. Bostadsrättsföreningar lyder under en särskild lag: Bostadsrättslagen.

Medlemskap
Så länge man fullgör sina skyldigheter och så länge föreningen finns kan man aldrig förlora bostadsrätten. Nya medlemmar ska godkännas av föreningens styrelse. Föreningen kan inte neka någon utan mycket goda skäl. Den som vägras medlemskap kan få det prövat i hyresnämnden.

Ekonomisk plan
Eftersom en nybildad förening ännu inte har någon årsredovisning får man istället läsa den ekonomiska planen. Den ska enligt lag innehålla en ekonomisk sammanställning och en prognos över kostnaderna de sex första åren samt år elva. Den innehåller också en teknisk beskrivning av fastigheten.

Förvaltning
Bostadsrättsföreningen administreras och förvaltas av Lots Ekonomi under de två första åren.

Styrelse
Du och dina grannar bestämmer själva över era bostäder och ert bostadsområde genom den styrelse ni själva väljer vid den årliga föreningsstämman. Fram till den första föreningsstämman efter inflyttningen sköter en interimsstyrelse verksamheten. Av stadgarna framgår vilka skyldigheter och rättigheter enskilda bostadsrättsinnehavare och föreningen har mot varandra.

Boendekostnader
När du köper din bostadsrätt av oss betalar du ett pris enligt gällande prislista. När du sedan har flyttat in i din lägenhet betalar du en månadsavgift som ska täcka din lägenhetsandel av föreningens kostnader, såsom räntor och amorteringar på lån samt drift och underhåll. Till månadskostnaden tillkommer kostnaden för el och vatten. Respektive bostadsrättshavare påverkar slutkostnaden genom sin förbrukning/ användning. Varje lägenhet har separat mätning. Genom ditt medlemskap i föreningen har du själv stora möjligheter att påverka ditt boende. Tillsammans med övriga medlemmar har du inflytande över förvaltning och drift. Du bor till självkostnadspris i din egen bostadsrättslägenhet.

Hemförsäkring
Till skillnad från hyresgäster har bostadsrättsinnehavare ett omfattande underhållsansvar. Det krävs därför att hemförsäkringen är anpassad till det och inte bara skyddar lösöre utan även vitvaror, fönsterglas och dörrar som kan skadas vid inbrott, egna installationer med mera. Se till att skaffa en hemförsäkring med så kallat bostadsrättstillägg.